When Stories End – Bankai

When Stories End – Siliguri


Band Profile: When Stories End
Song Title: Bankai (JAPANESE)
Language: English
Duration: 4 min 33 sec
Genre: Metal
Song Creation Date: 11 April 2013
Found Deshraag through: Deshraag Volunteer
Feedback on Deshraag:
well it’s really amazing to see so many helping habds coming forward to push the young talent. And we hope great success to this initiative.
As for our song it’s in JAPANESE which we thought it to be really different and to showcase what we are capable of.
So hope we get selected though.

Lyrics:

BANKAI

Anata go nozomu subete o sakabu
Anata wa onajiyoni kanijuri Koto wa
kassite naidoron
Anata ga naku
Koto wa na
Kesshite na

Watashiwa, kono oto no noryokai fuy,
Watashiwa shinu koto wa arimasen
Hakai no sokudo on
Anata wa katto
Nani mo sarubeji suru nokotte inai

Anata no kibo wa sabi subetedsu dai
Gyakusatsu- wa, uchigwa ni nagareru monodesa
Betsu no hi ni watashi ga na ni

BANKAI!

Anata wa ona- ji yo ni kanijuri kotowa
Kesshite nai
Watashiwa, kono oto no noryokai fuy,
Watashiwa shinu koto wa arimasen

OOOOOOHHH……

Stars scream out my fate
Suffer the same pain i felt
Madness I now claim
Make me powerful

Skip to toolbar
Contact Us